RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Slovenská republika

Úradné hodiny kancelárie

deň dopoludnia popoludní
Pondelok - 16:00 - 17:30 h
Utorok nestránkový deň -
Streda 10:00 - 11:00 h 16:00 - 17:30 h
Štvrtok nestránkový deň -
Piatok - 15:45 - 16:45 h

Mapa lokalizácie farského úradu (Nám. M. R. Štefánika 61, 955 01 Topoľčany)


Prevažnú väčšinu administratívnych záležitostí sa snažíme vybaviť v úradných hodinách kancelárie farského úradu.
Mimo úradných hodín vybavujeme len súrne prípady (napr. zaopatrovanie, nahlásenie pohrebu a pod.) alebo v naliehavých prípadoch záležitosti po vzájomnom dohovore v dohodnutom termíne a čase.
Mailová komunikácia je vybavovaná priebežne, zväčša v dňoch, keď sú úradné hodiny (nie je teda vybavovaná každodenne).

JEDNOTLIVÉ VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ A SVÄTENÍN V NAŠEJ FARNOSTI
(Podrobnejšie nájdete na našej webovej stránke v sekcii Sviatostný život)

Sviatosť krstu:
Krst dieťaťa nahlasuje aspoň jeden z rodičov dieťaťa a to v úradných hodinách kancelárie farského úradu. Pri nahlásení krstu je potrebné mať pri sebe k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a nahlásiť ho vopred aspoň 2-3 týždne. Krstí sa vo farskom kostole v Topoľčanoch vo vybrané soboty mesiaca o 8.30 hod. alebo vo vybrané nedele mesiaca o 11.30 hod. Vo filiálnom kostole v Nemčiciach sa krstí v dohodnutú nedeľu o 10.00 hod. O vybraných dňoch sa môžete informovať na farskom úrade, kde sa dohodnú podrobnosti.
Pokiaľ rodičia dieťaťa nebývajú v Topoľčanoch alebo vo filiálkach oboch topoľčianskych farností, je nevyhnutne potrebné, aby pred nahlásením krstu mali povolenie ku krstu (licenciu) od farára z farnosti, kde bývajú. Rodičia a krstní rodičia musia spoločne absolvovať jednu predkrstnú náuku, ktorá býva vo vybrané soboty na farskom úrade v čase o 9.30 hod. Krstní rodičia musia mať vyslúžené: krst, sviatosti 1. svätého prijímania a birmovania a v prípade manželstva musia byť cirkevne sobášení a nerozvedení.

Sviatosť krstu ...
 
Sviatosť zmierenia a pokánia (spoveď):
Spovedáme v našich kostoloch vždy pol hodinu pred každou sv. omšou (vrátane nedele). Generálne alebo dlhšie spovede je vhodné si dohovoriť osobne. K dispozícii sme kedykoľvek na požiadanie. Na prvý piatok v mesiaci je čas spovedania rozšírený, kedy chodíme spovedať i nahlásených chorých po farnosti.

Sviatosť zmierenia ...
 
Sviatosť manželstva:
Sviatosť manželstva je potrebné, aby snúbenci tento svoj úmysel nahlásili aspoň 3 mesiace pred termínom sobáša a to osobne v úradných hodinách kancelárie farského úradu. Je totižto potrebné bez náhlenia vybaviť všetku predsobášnu administratívu (spísanie oboch sobášnych zápisníc, absolvovanie predsobášnych náuk, vybavenie prípadných povolení a pod). Snúbenci musia spoločne absolvovať niekoľko predsobášnych náuk s katolíckymi lektormi. Bývajú zväčša po dve určené sobotné dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod. Na tieto náuky sa prihlasuje prostredníctvom našej farskej webovej stránky. Takisto snúbenci, ktorí majú sobáš v našej farnosti, absolvujú ešte jednu sobášnu náuku s našim kňazom. Ostatní snúbenci náuku s kňazom absolvujú v mieste ich sobáša, prípadne s kňazom, ktorý bude pri ich sobáši.
Pre spísanie cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné, aby snúbenci, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti si vybavili svoj krstný list. A to z farnosti, kde im bola sviatosť krstu vyslúžená. Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov. Pokiaľ ani jeden zo snúbencov nie je z farností Topoľčian, je potrebné si pred nahlásením termínu sobáša vybaviť povolenie k sobášu (licenciu), a to od farára z miesta farnosti aspoň jedného zo snúbencov. Ohlášky sobášov sa priebežne zverejňujú pomocou kostolnej vývesky.

Sviatosť manželstva ...
 
Sviatosť pomazania chorých:
Sviatosť pomazania chorých udeľujeme kedykoľvek na požiadanie alebo zavolanie. Kolektívne túto sviatosť liturgicky udeľujeme v Topoľčanoch a Nemčiciach v stredu vo Veľkom týždni. Taktiež sa táto sviatosť udeľuje na začiatku septembra v sobotu popoludní pri sv. omši počas mariánskej púte.

Sviatosť pomazania chorých ...
 
Pohreb:
Pohrebné obrady vysluhujeme na požiadanie v dňoch pondelok až piatok (zväčša popoludní) a v sobotu dopoludnia. Termín pohrebu je dohovorom medzi pozostalými, farským úradom a pohrebnou službou. Takisto je to v závislosti od voľnosti domu smútku, kde môžu byť aj iné pohreby (toto preveruje vždy pohrebná služba). Nahlásiť pohreb je možné v ktorýkoľvek deň na farskom úrade. Potrebné je mať listinu o prehliadke zosnulého. Pohrebná sv. omša vo farskom kostole v Topoľčanoch býva po dohovore v niektorý deň pri sv. omši o 8.00 hod. V Nemčiciach je väčšinou pohreb spojený s pohrebnou sv. omšou.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup