Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Miništranti – Farského kostola Topoľčany, filiálky Nemčice a nemocničnej kaplnky

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Miništrantom sa môže stať každý ochotný chlapec či mladík, ktorý sa túži aktívnejšie a zbližša
zapájať do slávenia svätej omše. Miništrant pochádza z latinského slova „ministrare“ – čo
znamená „slúžiť“. Ide teda o službu z lásky k Pánu Ježišovi, ktorý pri svätej omši schádza na
oltár v presvätej hostii. Miništrant si veľmi živo uvedomuje túto Pánovu prítomnosť na
liturgii, čo prejavuje obzvlášť zvýšenou pozornosťou, sústredenosťou a príkladnou modlitbou
i pre ostatných veriacich, ktorý ho pri oltári vidia. S radosťou sa zapája nielen do nedeľných
svätých omší, ale rád prichádza aj počas týždňa a osobitne sa zúčastňuje aj na veľkých
a príležitostných slávnostiach: Veľkonočné obrady, birmovanie, mariánska púť v septembri...
Starší chlapci mu v miništrovaní radi pomôžu. So službou miništrovania sa taktiež spájajú
rôzne akcie, občasné výlety, koncoročná či letná pizza s p. dekanom a kňazmi... Každý, kto je
ochotný stať sa miništrantom, je srdečne a s radosťou vítaný. Stačí ak pred svätou omšou
príde do sakristie kostola.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

Členov je cca 25 v Topoľčanoch a približne 12 v Nemčiciach a (prevažná väčšina miništrantov
sú z našej farnosti).

Kontakt na miništrantov:

Hlavný miništrant: Samuel Bilik

Ktoré priestory miništranti využívajú:

Predovšetkým sakristie farského a filiálneho kostola a sporadicky Family centrum.

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Pri jednotlivých sláveniach sv. omší.

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Hlavným poslaním miništrantov je pomáhať kňazovi pri slávení sv. omše. Veľkou pomocou je
prítomnosť miništrantov v období slávností Vianoc, Veľkej noci a mariánskej púte na začiatku
septembra. Miništranti sa stretajú pravidelne podľa potrebu. V priebehu roka sa organizuje
pre miništrantov nejaké podujatie, súťaž alebo spoločné výlety či posedenia.

Ak niektorý chlapec alebo mládenec by chcel medzi nás zavítať a patriť do skupiny
miništrantov, radi ho medzi seba prijmeme (vek nie je určujúci).

logo spoločenstva

Naše aktvity

Prehľad diania v našom spoločenstve ...

Gestá v liturgii

Spoločné úkony a gestá majú zachovávať s rovnakou úctou všetci účastníci liturgického zhromaždenia. Sú prejavom jednoty a spoločenstva zhromaždených veriacich, vyjadrujú myseľ a duchovný postoj.

Čítaj viac

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup