Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Františkánsky svetský rád – bratstvo Panny Márie Anjelskej (terciári)

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Pôsobí vo farnosti kanonickým schválením od r. 1991

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

25

Kontakt:

Minister bratstva v Topoľčanoch: pani Margita Schwarzová

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

Využívané sú priestory učebne kláštora

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Raz mesačne v sobotu od 10.00 hod. – 13.00 hod.Naše bratstvo bolo kanonický zriadené 28.09.1991. Zakladateľka bola p. Piterková Júlia. Noviciát začal hneď a po roku sme mali dočasné sľuby, v roku 1993 večné sľuby. Postupne prichádzali a odchádzali a zomreli naši bratia a sestry.  Prvý duchovný asistent bol p. kanoník Dorušák, páter Vladimír Pavlík, po ňom až doteraz je páter Vladislav Bednár.

Dňa 20.12.2007 naše bratstvo po dohode s bratmi a sestrami má názov Bratstvo Panny Márie Anjelskej.

Máme veľmi dobrú spoluprácu s bratstvom Hlohovec. Oni navštevujú nás a my ich, okrem toho každý rok naše bratstvo s ich chodí na duchovné cvičenia do Piešťan. Posledné voľby v našom bratstve boli 27.02.2014.

Stretávame sa jedenkrát mesačne, druhý štvrtok v mesiaci v učebni kláštora, po stretnutí sa modlí svätý ruženec a slúži svätá omša v kaplnke.

Ďalšie naše aktivity sú : krížová cesta v kláštore v pôstnom období, modlitbová reťaz
- V noci Veľkého piatku prebiehala nepretržitá modlitbová reťaz.
- V kostole sme sa zapojili do akcie „tehlička pre Afriku“.   
- Počas Dňa narcisov sme realizovali zbierku pre Ligu proti rakovine.
- Každý rok si 16.04.  obnovujeme sľuby.   
- Podomová návšteva Panny Márie ( Vincentky ).
- Zapojili sme sa do akcie „Aliancia pre rodinu“ – podpisové hárky.
- Na sviatok Božieho tela robíme oltáriky.   
- Pravidelne každý rok sa zúčastňujeme  Celoslovenských pútí terciárov a regionálnych pútí.
- Zapojili sme sa aj do 40-dennej modlitby za kňazov.
- Zapojili sme sa do akcie „Nezištný boj proti hladu“, ktorú organizoval Červený kríž a prebiehala v Kauflande a pripojili sme sa do akcie „Tesco charity“.
- Zapojili sme sa do akcie „Mikulášsky darček televízie Lux – modlitby“.

- Prvé piatky máme rozpísané adorácie, po nej sa slúži svätá omša, po ktorej nasleduje Lectio divina. V auguste a v októbri na hlavné františkánske sviatky máme modlenie vo farskom kostole.

Naše sestry a bratia sa zapájajú do všetkých duchovných aktivít v meste, spolupracujú s organizáciami cirkevnými aj svetskými, opatrujú a navštevujú choré spolusestry, sú v cirkevnom spevokole, upratujú kostol, robia kostolníčky, prácu s mládežou a pred pohrebnými obradmi na dedinách, lektorskú činnosť.

Spolupracujeme s charitou a inými organizáciami : Haiti a šatstvo. Zapájame sa do Pápežských misijných diel.

Naše bratstvo dňa 06.12.2014 vo farskom kostole obdržalo pamätnú medailu Sedembolestnej Panny Márie ako prejav vďaky a úcty za našu pomoc a službu vo farnosti ( 160. výročie vyhlásenia Topoľčian za pútnické miesto )

Počas roka páter Bednár robí duchovnú obnovu pre nás a našich sympatizantov.
19.11.2015 sme prijali troch nových terciárov, ktorí zložili sľuby.

Sme samostatné pápežské magistérium ako ozajstný rád a ľudský rád. Naša pôsobnosť je istým spôsobom v dejinách cirkvi jedinečná. Terciári sú súčasťou františkánov, nie iba ich pomocníci. Kajúcnosť nespočíva v oblečení, ale v našom srdci. Nasledovanie Krista za pomoci sv. Františka. Cieľom je Kristus, prostriedok František a jednota s cirkvou. Autonómia - byť sami sebou, vlastné vedenie. Každý terciár musí prejsť formáciou, ktorá je počiatok a koniec terciárov. Boh sám je spoločenstvo troch osôb ( sv. František, sv. Klára a terciári ). Sv. František je nástrojom a mostom. Už nie sme individualita ale spoločenstvo. Večné sľuby sú neodvolateľné, nezmazateľné, zaväzujú na doživotný definitívny charakter terciára. Bohu treba povedať CHCEM a Boh koná. CHCEM je základné slovo terciára, nie musím. Povolanie k terciárom vychádza z Boha, k Bohu smeruje a vyžaduje celého človeka. Aby nás ľudia nemilovali ako osoby, ale cez nás milovali Boha.

Sme verejné združenie ( rád ), máme vlastné štruktúry, regulu, manuál, medzinárodné združenie spojené so svätým otcom. Terciármi sme do smrti, máme veľkú zodpovednosť. Svedectvá, ktoré máme rozdávať, majú byť radostné. Musí byť jednota, nikto nie je väčší a menší, sme na jednej úrovni. Človek sa poznáva vo vzťahoch, keď je uzatvorený, potrebuje psychológa alebo psychiatra.

Pokoj a dobro

                                        Margita Schwarzová
                                minister bratstva  v Topoľčanoch


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup