Krst

Sviatosť krstu, označovaná tiež ako duchovná brána k ostatným sviatostiam, je nevyhnutná pre spásu - skutočne alebo v jej vnútornej túžbe, ktorou sa ľudia oslobodzujú od hriechov, preporodzujú sa na Božie deti a nezmazateľným znakom sa pripodobňujú Kristovi.

Krst je sviatosťou očisťujúceho a posväcujúceho znovuzrodenia v duchu a milosti Ježiša Krista. Právne je to sviatostný akt začlenenia človeka do Cirkvi, v ktorej spásonosný Ježišov život už našiel svoju neporušiteľnú, sviatostne telesnú prítomnosť vo svete ako nový a súčasne najpôvodnejší počiatok ľudstva, ktoré sa previnilo v Adamovi. Povahou krstu je nezmazateľne spečatené začlenenie do sviatostného stelesnenia spásy v mystickom tele Ježiša Krista, t.j. v Cirkvi predchnutej a posvätenej Ježišovým duchom. Na základe tejto skutočnosti nemôže byť krst opakovaný. Pri tomto pojatí krstu je začlenenie do Cirkvi tiež prvým základným pôsobením krstu. Súčasne, za predpokladu dostatočnej dispozície, je krst prostriedkom pre získanie plnosti krstnej milosti. Táto spôsobuje obnovenie starého človeka vo vnútornom získaní Božej milosti a pripodobení sa k smrti a vzkrieseniu Ježiša Krista. Krstom a mocou Kristovho Ducha prítomného v Cirkvi a skrze Cirkev sa toto pripodobenie realizuje, odpustením večných i časných trestov za hriechy. Krst dáva znovuzrodenie k novému životu v Ježišovi Kristovi, a preto bez krstu nemôže byť tento nový život sám o sebe prijatý. Krst ako sviatosť, ktorá uvádza do Ježišovho spoločenstva a ako sviatosť milosti, ktorá je vyjadrená v dejinnej viditeľnosti tohto spoločenstva, je nevyhnutnosťou samotnej Cirkvi ku spáse.

Krst sa vysluhuje podľa poriadku, ktorý predpisujú Cirkvou schválené liturgické knihy. Výnimku predstavuje prípad súrnej potreby, kedy sa musí zachovať v liturgii vysluhovania krstu to, čo sa vyžaduje pre platnosť sviatosti (Kan.850 CIC). Spôsob slávenia krstu ako aj jeho prípravy určujú kánony 851-860 CIC. Ide predovšetkým o riadnu prípravu krstenca, rodičov a krstných rodičov. V prípade krstu dieťaťa je potrebná náležitá príprava rodičov a krstných rodičov, lebo oni preberajú zodpovednosť za krstenca. Za dieťa sa pokladá ten, ktorý nie je zodpovedný za seba. Krst má byť udeľovaný buď ponorením do vody alebo poliatím vodou, pri zachovaní predpisov stanovených Konferenciou biskupov príslušnej krajiny. Rodičia a krstní rodičia majú dbať na to, aby sa nedávalo meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu.Kánon 861 CIC hovorí, že riadnym vysluhovateľom krstu je biskup, kňaz a diakon pri zachovaní kánonu 530, bod 1. CIC. V prípade neprítomnosti alebo znemožnenia prítomnosti biskupa, kňaza, alebo diakona dovolene krst udeľuje katechéta alebo iný, koho na túto úlohu miestny ordinár určil. V nevyhnutnom prípade každý človek, vedený náležitým úmyslom chcieť pokrstiť. Duchovní pastieri, najmä farári majú mať starosť o to, aby veriaci boli poučení o správnom spôsobe krstenia. Ďalšie nariadenia týkajúce sa udelovateľa krstu špecifikujú kánony 862 a 863 CIC.

Kto zahlasuje krst?

Na zápis ku krstu je potrebné, aby prišiel o krst dieťaťa požiadať aspoň jeden z rodičov na farský úrad v čase úradných hodín kancelárie.

Čo je potrebné pre nahlásenie krstu?
1. rodný list dieťaťa (bude potrebný len k nahliadnutiu);
2. informácie o krstných rodičoch (krstný rodič musí byť praktizujúci katolík, ktorý prijal sviatosti krstu, 1. sv. prijímania a birmovania, a ak je sobášený, musí byť sobášený cirkevne a nesmie byť nerozvedený);
3. ak rodičia žiadajú o krst a nebývajú v našej farnosti (alebo vo Farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch), treba pred nahlásením krstu mať nevyhnutne povolenie miestneho správcu farnosti, kde rodičia dieťaťa bývajú (licencia ku krstu pre Farnosť Topoľčany).

Náuka pred krstom
Poučenie rodičov (prípadne krstných rodičov) pred krstom býva zvyčajne vo vybrané soboty v mesiaci o 9:30 h na farskom úrade alebo vo Family centre Farského pastoračného centra (ak nie je vo farských oznamoch povedané niečo iné). Dátum náuky a predbežne aj krstu sa určuje pri zápise.  

Vysluhovanie sviatosti krstu
 Pravidelne krstíme vo vybrané nedele v mesiaci vo farskom kostole o 11.30 hod. alebo vo vybrané soboty v mesiaci o 8.30 hod. Na filiálke v Nemčiciach býva zvykom krstiť v dohodnutú nedeľu o 10.00 hod.

Potrebné veci ku krstu
Rodičia (prípadne krstní rodičia) zabezpečia pre vysluhovanie sviatosti krstu krstnú sviecu a krstnú košieľku.

  • img
  • img
  • img
  • img

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup