Sviatosť Eucharistie

Svätá Eucharistia posilňuje uvádzanie do kresťanského života.

Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky v rodinách a následne počas vyučovania náboženstva na základnej škole od 1. ročníka. Žiaci 3. ročníka odovzdajú záväzné prihlášky na hodinách náboženstva prostredníctvom kňaza (katechétu), ktorý ich náboženskú výchovu vyučuje. S prihláškou je potrebné odovzdať aj krstný list dieťaťa (ak nebolo pokrstené v niektorej z topoľčianskych farností alebo v ich filiálkach). Pokiaľ prvoprijímajúce dieťa nebýva v topoľčianskych farnostiach alebo ich filiálkach, je spolu s krstným listom potrebné, aby sa pre dieťa vybavilo povolenie (tzv. licencia) od správcu farnosti, kde dieťa reálne býva, pre vyslúženie 1. sv. prijímania vo Farnosti Topoľčany.

Podmienky pre slávenie prvého sv. prijímania detí:

1. Účasť na bohoslužbách
2. Primerané vedomosti
3. Svedectvo o krste
4. Povolenie pre 1. sv. prijímanie - licencia (len u detí, ktoré bývajú v iných farnostiach mimo mesta Topoľčany)

Slávnosti prvého sv. prijímania detí

Slávnosti prvého sv. prijímania detí bývajú vysluhované vo farskom kostole v jednotlivé soboty o 10.00 hod. v priebehu mesiacov máj a jún. Každá základná škola, ktorá je na území našej farnosti má svoj samostatný termín slávnosti. Rozpis týchto termínov sa zverejňuje na prelome kalendárneho roka (december/január).

  • img
  • img
  • img
  • img

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup