Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Príprava na birmovanie má viesť kresťana k hlbšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi , aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza, prebiehajúca v škole i vo farnosti, usilovať o prebudenie vedomia k príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, ako aj farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti. 

Kandidát/ka na prijatie sv. birmovania má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho/ju má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal/a silu a milosti Ducha Svätého. Rodičia sú prví zodpovední za výchovu svojich detí. Túto zodpovednosť dosvedčujú predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu, kde vládne ako pravidlo nežnosť, úcta, odpustenie, vernosť a nezištná služba. Táto výchova sa uskutočňuje vtedy, keď si členovia rodiny pomáhajú rásť vo viere svedectvom kresťanského života podľa evanjelia. Je poslaním rodičov naučiť svoje deti modliť sa a pomáhať im odhaliť svoje povolanie Božích detí, ktoré sľúbili pri krste. Preto sa od Vás, rodičia kandidátov sviatosti birmovania, vyžaduje: Aby ste svojho syna/dcéru viedli k pravidelnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky, k pravidelnej rannej a večernej modlitbe, ku konaniu dobra a zachovávaniu Božích a Cirkevných prikázaní, ku kajúcnosti a pokore, k užšiemu spojeniu s Ježišom vo sviatosti zmierenia a v Eucharistii, k prehĺbeniu vedomosti o Duchu Svätom a birmovania.

Pán Ježiš povedal: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ / Mt 10, 32-33/.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA  - PRÍPRAVA

Prihlasovanie na birmovku v školskom roku 2023/2024 bolo ukončené.

Prihláška na birmovku 2024

Vysluhovanie sviatosti birmovania v našej Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Topoľčany bude v niektorú sobotu približne v mesiacoch máj/jún. Pre prijatie sviatosti birmovania – pre žiakov od 9. ročníka základnej školy a vyššie – je potrebná znalosť základných modlitieb, pravidelná účasť na nedeľnej a sviatočnej svätej omši, svätej spovedi, na duchovných aktivitách, účasť na náukových stretnutiach, vedomosť patričných náboženských poznatkov a najmä osobná ochota i úmysel birmovanca prijať túto sviatosť.

Poznámky:

  • Ak birmovanec nebol pokrstený v Topoľčanoch (ani na Mravenisku), alebo v Nemčiciach, je potrebné, aby spolu s týmto tlačivom priniesol birmovanec svoj krstný list z farnosti, kde bol pokrstený.
  • Pokiaľ náhodou birmovanec nebýva v Topoľčanoch, Nemčiciach, Tovarníkoch alebo Malých Bedzanoch, je potrebné si od farára z farnosti, z ktorej birmovanec pochádza, vyžiadať si povolenie (tzv. licencia k prijatiu sviatosti birmovania) pre prijatie sviatosti birmovania vo Farnosti Topoľčany. Licenciu k birmovaniu (teda povolenie) odovzdá birmovanec spolu s týmto tlačivom na farskom úrade.
  • Keď niekto z rodičov nie je rímskokatolíckeho vierovyznania, za jeho priezvisko je náležité napísať jeho vierovyznanie.
Spolu s podpísanou prihláškou je potrebné odovzdať:
Krstný list – toto sa týka tých, ktorí boli pokrstení mimo Topoľčian.
Povolenie od svojho farára – miestom vysluhovania sviatostí je domáca farnosť. Tí, ktorí bývajú v inej farnosti ako Topoľčany a majú vážny dôvod prijať sviatosť birmovania v našej farnosti, budú potrebovať POVOLENIE prijať sviatosť birmovania na území našej farnosti od svojho farára.

Samozrejmosťou sú vedomosti z náboženstva v rozsahu učiva ZŠ a aktívny duchovný život, teda pravidelná nedeľná učasť na sv. omši, účasť na sv. omšiach a pobožnostiach určených pre birmovancov, pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia (minimálne pred Vianocami a Veľkou nocou) a aktivita na hodinách náboženstva v škole, tiež na mládežníckych stretnutiach.

  • img
  • img
  • img
  • img
Sedem darov ducha svätého

1. Dar múdrosti 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar sily 5. Dar poznania 6. Dar nábožnosti 7. Dar Bázne Božej

Čítaj viac ...

1. Dar múdrosti

Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Bohu videli najvyššie dobro a svoje šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamieňa stvorenie so Stvoriteľom, svoj cieľ vidí v...

Čítaj viac ...

2. Dar rozumu

ním chápeme zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť kto je Ježiš a čo pre nás urobil....

Čítaj viac ...

3. Dar rady

pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia.

Čítaj viac ...

4. Dar sily

pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam. Umožňuje nám hrdinské činy. Dáva nám odvahu postaviť sa zoči-voči našim nepriateľom a nepriateľom Boha.

Čítaj viac ...

5. Dar poznania

pomocou tohoto daru hľadáme a prijímame pravdu. Tento dar viac pôsobí na srdce než na rozum. Ním poznávame (zakusujeme) Božiu lásku, presviedčame sa o nej. Človek, obdarený darom poznania má...

Čítaj viac ...

6. Dar nábožnosti

nám pomáha žiť v priateľstve s Pánom Bohom. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe ako aj úctu a dôveru k Bohu.

Čítaj viac ...

7. Dar Bázne Božej

nás vedie k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru si dokážeme uvedomiť ohavnosť hriechu ako aj Boží majestát. Máme strach z toho, že...

Čítaj viac ...

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup