Bolo to 13. mája 2004, keď v Topoľčanoch na námestí slávnostne otvorili a sprístupnili čitateľom knižnicu pri Farskom úrade Nanebovzatia Panny Márie. Tejto slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, okresných novín a správca farnosti vdp. Mons. Marián Dragúň, autor tohoto projektu. Vydýchli si i dobrovoľné pracovníčky, ktoré pripravovali evidenciu knižných fondov, aby mohli byť prakticky využité čitateľom.
Základom pre vznik knižnice bol knižný materiál, ktorý odkázal po smrti farskému spoločenstvu dlhoročný správca farnosti vdp. kanonik Dorušák. Išlo cca o 4.500 knižných titulov rozdelených do 27 odborov, ktoré ležali od jeho smrti nevyužité.V októbri 2003 nový správca farnosti vdp. Mons. Dragúň rozhodol na tejto základine zriadiť Knižnicu a sprístupniť ju farníkom. Dovtedajšie spracovávanie evidencie knižného fondu sa muselo urýchliť. Každá kniha dostala svoje evidenčné identifikačné číslo. Celá evidencia sa premietla do databázy počítača a knižnica mohla začať prevádzku, čo sa v máji 2004 aj uskutočnilo. Každý štvrtok od 16:00 h až do 17:45 h boli farníkom k dispozícii 3 dobrovoľné pracovníčky, ktoré zabezpečovali jej činnosť a tak to trvá i dodnes.

Čo sa dialo za tých 10 rokov? V prvom rade značne vzrástol knižničný fond. Z pôvodných 4.487 knižných titulov evidujeme ku koncu roku 2013 celkom 6.152 kníh, čo je prírastok 1.665 kníh. Prispeli k tomu jednak darované knihy od farníkov, ale najmä od nášho správcu farnosti. Tiež z každoročnej finančnej podpory od Občianskeho združenia Nádej Topoľčany a Farskej charity bl. sestry Zdenky sa darí zakúpiť najnovšie vydávanú kresťanskú duchovnú literatúru. Aj samotná knižnica z dobrovoľných drobných príspevkov čitateľov zakúpila od začiatku činnosti 109 dobrých kvalitných kníh. Značný prírastok kníh potreboval aj väčšie priestory. Knižnica dostala ďalšiu menšiu miestnosť, do ktorej obetavý podnikateľ p. Vašš urobil a zmontoval regále. Dnes máme prehľadne uložené knihy v regáloch dvoch miestností.

Čitateľská základňa predstavuje cca 70 čitateľov s vydaným čitateľským preukazom. Z toho 40 čitateľov navštevuje pravidelne knižnicu a zvyšných 30 čitateľov prichádza sporadicky jeden až dva krát do roka. Prevažujú síce ženy, ale muži (16 čitateľov) zase čítajú viac kníh. Ide viac – menej o staršiu a strednú generáciu rôznych profesií a najmä dôchodcov. Úplne nám chýba mládež a mladá generácia do 35 rokov. Tu sme zatiaľ nemali šancu prekonať moderné mediálne prostriedky. Tie vnášajú človeka do virtuálnej reality, čím sa snažia odučiť ľudí rozmýšľať. Čítaním kníh sa človek stáva menej manipulovateľný, lebo napomáha rozvoju vlastnej predstavivosti reálne rozmýšľať, kým v médiách je to určované tvorcami programov. Obsah médií nezmeníme, ale môžeme zmeniť svoj osobný prístup k ním. Veríme návrat k dobrej knihe. Po nasýtení sa médiami, preplnenými virtuálnymi programami sa opäť vráti človek k dobrej knihe. Presadzuje sa to už v kultúrnych krajinách Západnej Európy a preto veríme, že tento vývojový prúd príde aj k nám.

Za obdobie svojej činnosti navštívili čitatelia knižnicu 3.078 ráz a vypožičali si 7.028 kníh. Pre lepšiu predstavu počas jednej služby prišlo 5 až 6 čitateľov, ktorí si zapožičali 13 až 14 kníh. Z hľadiska štruktúry ide dominantne o duchovnú literatúru a životopisy svätých, ktorá tvorí 60 % vypožičaných kníh, beletria predstavuje 20 % a zvyšných 20 % ostatné odbory ( história, osobnosti, psychológia, mariológia, dokumenty).

V roku 2006 bola celá databáza knižnice premietnutá na internet. Tu je možné na adrese www.topolcany.fara.sk vybrať titul knihy, o ktorý má čitateľ záujem, poznačiť identifikačné číslo a tak sa pri návšteve knižnice ľahko dostať k požadovanej knihe. Zatiaľ tento spôsob využíva len málo čitateľov.

Čo možno konštatovať na záver? Založenie knižnice bol jednoznačne veľmi pozitívny čin pre celé farské spoločenstvo. Je to veľký prínos pre duchovné obohatenie farníkov. Zatiaľ možnosti a kapacita knižnice nie sú dostatočne využité. Okrem duchovného rozvoja farníkov je význam knižnice i v tom, že sa snaží hodnotnú literatúru uchovať v dobrom stave i pre ďalšie generácie farníkov. Je to významné duchovné a kultúrne dedičstvo tejto farnosti, ktoré si máme viac vážiť. Knižnice a knihy sú už stáročia bohatým duchovným žriedlom a veríme, že i napriek súčasným virtuálnym formám ostanú aj v ďalších obdobiach. Naším prianím do budúcnosti je zvýšiť čitateľskú základňu a tak lepšie využiť knižnú kapacitu knižnice pre vnútorné obohatenie všetkých farníkov. K tomu nám Pán Boh pomáhaj.

V Topoľčanoch 25. 5. 2014                                                                            
Spracovala: Ing. Janíková, členka kolektívu knižnice.

Knižnica sa nachádza na námestí M. R. Štefánika č. 65 v Topoľčanoch v priestoroch budovy vedľa Rímskokatolíckeho farského úradu na prvom poschodí.

Pre čitateľov je sprístupnená každý štvrtok v čase od 16:00 h do 17:30 h.
„Vďaka Ti Bože, za všetkých ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zrealizovaní chodu Farskej knižnice.“

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup