DEJINNÉ ÚDAJE

RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI V TOPOĽČANOCH A FARSKÉHO KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE S DUCHOVNÝM PRIČLENENÍM NAŠEJ MARIÁNSKEJ SVÄTYNE K PÁPEŽSKEJ BAZILIKE SANTA MARIA MAGGIORE V RÍME

Historické údaje:

Prvá písomná zmienka o pôvode kostola, na základoch ktorého v súčasnosti stojí mariánska svätyňa religionálnej povahy, a ktorá je aj pútnickým miestom, pochádza z roku 1285, kde sa uvádza ako fília podzoborského kostola sv. Martina. Z kanonickej vizitácie z roku 1559 sa dozvedáme, že tu bol kostol sv. Ondreja apoštola, ktorý vyhorel a kostol bol znova vybudovaný.

So vzrastajúcim šírením mariánskeho kultu zmenil nový farský kostol svoje patrocínium v 17. st. a bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Kroniky mesta, kroniky farnosti a kanonická vizitácia z roku 1695/6 uvádzajú toto zasvätenie ako dávno zaužívané. Bohužiaľ z originálnej a pôvodnej historickej farskej kroniky máme len odpisy v terajšej kronike, ktorú začal písať 29. 11.1968 dekan a farár František Kolavík (porov. Farská kronika, s. 1). Podarilo sa nám zostaviť sumár menoslovov topoľčianskych farárov, kaplánov i kňazov rodákov. Sú zverejnené v osobitnej sekcii každá skupina zvlášť. Tiež evidujeme hroby kňazov, ktoré sa nachádzajú na území našej farnosti. Patrí im samostatná sekcia web stránky i naša samozrejmá vďačnosť.

V roku 1731 vypukol v meste požiar, ktorý takmer úplne zničil aj kostol. Znovu vystavaný barokový chrám o 9 rokov neskôr, t.j. v roku 1740, konsekroval biskup Mons. Žigmund Beréni. Neskoršie neskorobarokové úpravy a prestavby (1792-1802) si taktiež vyžiadali ďalšiu konsekráciu kostola. Tú uskutočnil 15. augusta 1802 belehradský biskup, prepošt ostrihomskej kapituly a trnavský vikár Mons. Jozef Vilt (viď originál listiny o konsekrácii kostola). Pri tejto príležitosti bolo mariánske patrocínium kostola Nanebovzatia Panny Márie potvrdené. Súčasná podoba kostola pochádza práve z tohto obdobia.

Čítajte viac v dokumente ...

História požiaru v Topoľčanoch

V roku 1731 vypukol v meste požiar, ktorému podľahlo množstvo budov a zhorel i kostol. Mesto sa veľmi rýchlo obnovilo, avšak po ukončení týchto prác vypukol ešte väčší požiar, pri...


Čítaj viac
História sochy Sedembolestnej Panny Márie

Z roku 1802 sa viaže k soche Sedembolestnej neobyčajná udalosť. Vtedajší topoľčiansky richtár Šuchman usporiadal veľkú hostinu. Okrem stoličných pánov a úradníkov zavolal na ňu aj závadského farára Jána Andrejkoviča....


Čítaj viac
Príbeh jednej kaplnky

Topoľčany boli kedysi veľmi známe pútnické miesto. Bolo to hlavne kvôli soche Panny Márie, ktorá bola umiestnená v kaplnke. V archívnych dokumentoch môžeme nájsť rôzne príbehy z minulosti. Kaplnka so...


Čítaj viac
História topoľčianskej kalvárie

K 19. stor. sa viaže aj história topoľčianskej kalvárie. V súvislosti so vzrastajúcim významom mariánskej úcty v Topoľčanoch a okolí, a významom pútnického miesta, sa stala aktuálna požiadavka postaviť na...


Čítaj viac
Zázraky z Kalvárie

V Topoľčanoch v smere výpadovej cesty na Nitru v lokalite Brehy sa nachádza Kalvária. O jej vystavanie sa pričinil hlavne farár Vincent Kubica. Bola postavená v polovici 50-tych rokov 19....


Čítaj viac

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup