ktorý slávne z mŕtvych vstal

ktorý slávne na nebesia vstúpil

ktorý nám Ducha Svätého zoslal

ktorý ťa, Panna, do neba vzal

ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Slávnostný ruženec - Prvý desiatok


Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý slávne z mŕtvych vstal.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Pána Ježiša uložili do hrobu s láskou, ako roľník dáva do zeme najlepšie semeno. Z Ježišovho hrobu vzklíčil život, z ktorého my všetci žijeme. Ako slávnostne muselo znieť anjelovo posolstvo z prázdneho hrobu: "Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal z mŕtvych! Niet ho tu!" (Mk 16,6). Aj ty si vstal s Ježišom vo sviatosti krstu k novému životu. Ak budeš žiť v milosti, i tvoje telo vstane z mŕtvych v deň súdu a vojde do večnej slávy s Kristom.
 

Modlime sa: Pane Ježišu, tvoje víťazstvo nad smrťou je aj naším víťazstvom. Ďakujeme ti, že si nás vzkriesil z duchovnej smrti k novému životu. Ako ty viac neumieraš, ani my nechceme viac stratiť nový život, ktorý si nám zaslúžil. S tebou chceme žiť tu na zemi, aby sme s telom i dušou mohli žiť večne v tvojej sláve. Najradostnejšia Matka Zmŕtvychvstalého, ochraňuj v nás Ježišov život, aby nás oň hriech už nikdy neolúpil. Amen.

 

Slávnostný ruženec - Druhý desiatok


Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý slávne na nebesia vstúpil.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Pán Ježiš štyridsiateho dňa po svojom zmŕtvychvstaní vyšiel so svojimi učeníkmi na Olivovú horu, požehnal ich a vstúpil na nebesia, kde sedí po pravici Boha Otca. V predvečer svojho umučenia nám dal Pán Ježiš najkrajší prísľub: "Idem vám pripraviť miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja" (Jn 14,2-3). Máme teda pokladať nebo za pravú vlasť, po nej túžiť. Na zemi sme akoby pútnici a ideme k Otcovi, ktorý nás očakáva v sláve.
 

Modlime sa: Ježišu Kriste, vzbuď v našich srdciach úprimnú túžbu po nebi; chceme ťa tu na zemi čím vernejšie nasledovať, aby sme sa mohli s tebou čím väčšmi radovať v nebi, v príbytku, ktorý si nám pripravil. Najslávnejšia Matka Mária, vypros nám túžbu po nebi, akou túžilo tvoje srdce po tvojom Synovi, keď vystúpil na nebesia, aby sme si usilovným plnením povinností na zemi zaslúžili večný odpočinok v nebi. Amen.


Slávnostný ruženec - Tretí desiatok

 

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý nám Ducha Svätého zoslal.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Desiateho dňa po svojom nanebovstúpení Pán Ježiš zoslal apoštolom Ducha Svätého, ako im to bol prisľúbil. Učeníci spolu s Pannou Máriou zotrvávali spoločne na modlitbách, keď na nich zostúpil Boží Duch v podobe ohnivých jazykov a naplnil ich svojimi vzácnymi darmi. Každý z nás sa vo sviatosti krstu stal chrámom Ducha Svätého a vo sviatosti birmovania dostal jeho sedmoro darov. Nemali by sme nikdy tento chrám znesvätiť hriechom.
 

Modlime sa: Bože, tebe je otvorené každé srdce, známa každá žiadosť a nijaké tajomstvo pred tebou nie je skryté; očisti myšlienky nášho srdca vliatím Ducha Svätého, aby sme si zaslúžili dokonale ťa milovať a dôstojne chváliť. Najsvätejšia Panna, ty si z Ducha Svätého počala Ježiša Krista, vypros nám učenlivosť voči Duchu Svätému, aby sme rástli v milosti, že by sme vždy mohli žiť ako druhý Kristus. Amen.

 

Slávnostný ruženec - Štvrtý desiatok

 

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý ťa, Panna, do neba vzal.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Ježiš Kristus nedovolil, aby telo jeho Matky, nepoškvrnené ani dedičným, ani najmenším hriechom, podľahlo rozkladu v hrobe. Preto po skončení jej pozemského putovania ju vzal k sebe do nebeskej slávy. Raduj sa zo slávy, ktorou Ježiš obklopil svoju a našu Matku, Pannu Máriu, na konci jej zemského putovania. Prosievaj s dôverou Nanebovzatú, aby ti u svojho Syna vyprosila milosť šťastlivej smrti. Nezabúdaj však na túto pravdu:"Nemôže zle umrieť, kto dobre žil a sotva umrie dobre, kto žil zle" (Sv. Augustín).
 

Modlime sa: Bože, ty si skryl pred nami hodinu a miesto našej smrti; daj, aby sme všetky dni svojho života tak prežili vo svätosti a láske, že by sme v hodine smrti vykročili z tohto sveta do večnej radosti. Najšťastnejšia Matka naša, Mária, tvoj Syn si ťa vzal s telom i dušou do neba k sebe. Vypros nám, aby sme na zemi tak žili, že by nás tvoj Syn prijal k sebe do večnosti. Amen.

 

Slávnostný ruženec - Piaty desiatok


Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý ťa , Panna, v nebi korunoval.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Najsvätejšia Trojica prijala Preblahoslavenú Pannu v nebi s najväčšou slávou. Sv. Ján v Zjavení píše: "Ukázalo sa na nebi veľké znaenie: Žena, odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd" (Zjv 12,1). Tým krásnym znamením je Panna Mária. Koncil ná vyzýva, aby sme si zaľúbili jej duchovnú krásu, aby sme po nej túžili, aby sme dúfali, že aj my môžeme obsiahnuť podobnú duchovnú krásu. Naozaj, v krásne ovocie dozreje každý život, žitý v úzkom spojení s Ježišom Kristom.

Modlime sa: Prosíme ťa, Pane, dopraj nám, svojim služobníkom milosť, aby sme v Márii, ktorú si korunoval v nebi za Kráľovnú, vždy skaldali nádej a na jej orodovanie, aby sme dosiahli korunu večnej slávy. Najslávnejšia Kráľovná celého sveta, ktorá si svätým životom obsiahla v nebi takú veľkú slávu, vzhliadni milostivo na našu veľkú biedu a pozdvihni nás pomocnou rukou k životu, hodnému Božích dietok. Amen.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup