ktorý sa pre nás krvou potil

ktorý bol pre nás bičovaný

ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

ktorý pre nás kríž niesol

ktorý bol pre nás ukrižovaný

Rozjímanie pre úvodné tri Zdravasy:


Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý nech osvecuje náš rozum.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý nech upevňuje našu vieru.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý nech posilňuje našu pamäť.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Bolestný ruženec - Prvý desiatok


Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý sa pre nás krvou potil.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Po poslednej večeri Pán Ježiš odišiel do Getsemanskej záhrady. Tam prežíval smrteľnú úzkosť a prijal kalich umučenia. Jeho úzkosť bola taká veľká, že "pot mu stekal na zem ako kvapky krvi" (Lk 22,44). Nikdy nezabudni na slová uboleného Ježiša: "Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia" (Lk 22,40). Neprestaň ľutovať za hriechy, ktoré spôsobili Ježišovi tú smrteľnú úzkosť. Pán nepohŕdne srdcom skrúšeným a uponíženým (Žalm 50,19).
 

Modlime sa: Ježišu Kriste, ty si sa v Getsemanskej záhrade potil krvou za naše hriechy; udeľ nám milosť nadprirodzenej ľútosti, aby sme mohli spasiteľne oplakávať svoje hriechy. Nedopusť, aby aby tvoja predrahá krv bola za nás vyliata nadarmo. Sedembolestná matka môjho spasiteľa, ty najnevinnejšia si precítila v srdci všetky muky svojho Syna: Vypros nám hriešnym silu, aby sme bez reptania znášali životné ťažkosti ako pokánie za spáchané hriechy a aby sme sa v budúcnosti vyhýbali hriechu. Amen.

 

Bolestný ruženec - Druhý desiatok

 

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý bol pre nás bičovaný.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Vojaci na Pilátov rozkaz vyzliekli Ježiša zo šiat a priviazali ho k stĺpu. Potom ho nemilosrdne bičovali. Jeho najsvätejšie telo bolo celé pokryté ranami a zaliate krvou. Pri pohľade na zbičovaného Ježiša rozhodni sa umŕtvovať svoje telo. Nie s hnevom a z nenávisti, ale preto, že chceš, aby všetky tvoje telesné schopnosti slúžili Bohu na oslavu a nie tebe na záhubu. Pán Ježiš povedal: "Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla" (Mt 5,29).
 

Modlime sa: Pane Ježišu, ty si bol pre naše hriechy hrozne bičovaný na celom tele; daj nám úprimné slzy ľútosti a pokánia, aby sme sa od hriechov očistili a pre hrozné muky tvojho bičovania celé naše telo sa stalo mravnou čistotou podobnejšie tvojmu. Sedembolestná Matka zbičovaného Ježiša, vypros nám lásku k mravnej čistote, aby sme Bohu slúžili čistým telom a ľúbili sa mu nepoškvrneným srdcom. Amen.

 

Bolestný ruženec - Tretí desiatok

 

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Pilátovi vojaci uplietli z pichľavého tŕnia korunu a vtlačili ju Pánu Ježišovi na hlavu. Na posmech ho obliekli do šarlátového plášťa ako kráľa, do rúk mu dali namiesto žezla trstinu a posmešne sa mu klaňali. Opravdivý Pán sveta pokorne znáša toto ponižujúce utrpenie. Koľkí ľudia zapierajú Krista, nevšímajú si jeho učenie, len aby dostali od ľudí chvíľkovú korunu slávy. Opravdivú korunu neporušiteľnej slávy však môže dať iba Boh. Táto koruna na pyšnej hlave nesedí. Boh sa pyšným protiví.
 

Modlime sa: Tŕním korunovaný Ježišu, s úctou sa ti klaniame, aby sme odčinili posmešky Pilátových vojakov a všetky hriechy našej pýchy a márnivosti. Nedopusť, aby nás z cesty tvojho zákona zviedol strach pred ľudskou potupou, ctižiadosť, sebaláska alebo túžba zapáčiť sa ľuďom. Sedembolestná Matka tŕním korunovaného Ježiša, vypros nám jasné poznanie, že ako zárodkom každého hriechu je pýcha, tak základom našej čnosti je poníženosť, aby sme mohli slúžiť Bohu čnostným životom a zaslúžiť si neporušiteľný veniec slávy. Amen.

 

Bolestný ruženec - Štvrtý desiatok

 

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý pre nás kríž niesol.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Pilát vydal Ježiša Židom, aby ho ukrižovali. Vysilený Ježiš si musel niesť na popravisko potupné drevo kríža. Bolo to veľké poníženie pre nevinne odsúdeného Krista. Po tejto prvej krížovej ceste každá krížová cesta, prežitá v spojení s Kristom, sa stáva cestou kráľovskou, nie cestou potupy. Ako sme všetci povolaní do večnej slávy, tak sme všetci vyzvaní kráčať krížovou cestou. Pán Ježiš povedal:"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma" (Lk 9, 23).

Modlime sa: Pane Ježišu, ty si vzal na ramená ťarchu všetkých našich hriechov. Ako baránok, ticho a trpezlivo si niesol na Kalváriu kríž, na ktorom si potom zomrel pre naše spasenie; udeľ nám milosť, aby sme sa každý deň spájali s tebou, znášajúc s láskavou trpezlivosťou všetky ťažkosti všedného života a káčajúc za tebou stávali sme sa každý deň dokonalejšími. Sedembolestná Matka odsúdeného Ježiša, tebe nechýbala odvaha stretnúť sa s Ježišom na krížovej ceste; vypros nám podobnej odhodlanosti, aby sme spod nášho každodenného kríža nikdy neutiekli. Amen.


Bolestný ruženec - Piaty desiatok

 

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý bol pre nás ukrižovaný.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Keď Pán Ježiš vyšiel na Kalváriu, vojaci z neho nemilosrdne strhli šaty a pribili ho na kríž. Pod krížom stála Panna Mária a apoštol sv. Ján. Ježiš povedal Matke: "Hľa, tvoj syn." Sv. Jánovi povedal: "Hľa, tvoja matka." Týmito slovami nám dal Pán Ježiš najsvätejšiu Pannu za Matku. Buď vďačný Pánu Ježišovi za tento veľkolepý dar. Miluj Pannu Máriu ako najdobrotivejšiu Matku. Nezabúdaj, že slovenský národ uctieva Sedembolestnú Pannu ako svoju hlavnú Patrónku.
 

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, prosíme, nech u tvojej láskavosti oroduje za nás blahoslavená Panna Mária, tvoja Matka a naša Patrónka, ktorej presvätú dušu v hodine tvojho umučenia prenikol meč bolesti, aby sme pod jej ochranou premáhali všetky protivenstvá na zemi a radovali sa z večného spoločenstva s tou najdrahšou matkou v nebi. Amen. "Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač!"

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup