ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie

ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru

ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia

ktorý pri poslednej večeri ustanovil Sviatosť Oltárnu

Ruženec svetla - Prvý desiatok

 

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Ježiš opúšťa Nazaret.Vyrástol v Máriinej škole, ktorá ho ako človeka pripravila na splnenie mesiášskeho poslania. Teraz ho začína uskutočňovať. Pri krste v Jordáne zaznieva hlas Otca: "Ty si môj milovaný syn, v Tebe mám zaľúbenie." (Lk 3,22) Zdá sa, akoby od tohto okamihu už jeho činnosť nemala priamy súvis s jeho Matkou, ale opak je pravdou. Ona je s ním v stálom duchovnom spojení. Ba stáva sa prototypom pre jeho učeníkov: "Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka." (Mk 3,35)
Nechajme sa i my, Ježišovi bratia a sestry, formovať našou nebeskou Matkou, aby sme sa plnením Otcovej vôle čo najviac podobali jej Božskému Synovi.
 

Modlime sa: Všemohúci a večný Bože, ty si chcel, aby sa tvoj Syn, Ježiš Kristus svojím krstom v Jordáne znížil k nám, hriešnikom, a tak nám dal príklad pokory a synovskej oddanosti. Prosíme ťa, daj nám, znovuzrodeným z vody a Ducha Svätého, prežívať svoj sviatostný krst tak, aby sme vždy boli tvojimi milovanými synmi a dcérami a vernými členmi Cirkvi - Kristovho tajomného tela. Amen.

 

Ruženec svetla - Druhý desiatok


Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova Matka. Na svadbu pozvali Ježiša a jeho učeníkov (Jn 2, 1 - 2).Počas svadobnej hostiny v istom momente postrehla Mária rozpačitosť hostiteľov, lebo sa minulo víno. Mária sa obracia na Syna so slovami: "Nemajú vína." A obsluhujúcim povedala: "Urobte všetko, čo vám povie." Tu v Káne Galilejskej po prvý raz viditeľne a zrozumiteľne zjavil Kristus svoju Božskú moc premeniac vodu na víno. Urobil to na prosbu a na príhovor svojej Matky. Cez to ukázal, že nie je mu ľahostajná ľudská bieda. Otvoril ľudské oči na pravdu viery, je ochotný pomôcť aj v pozemských starostiach. Kristus v Káne zjavil svoju slávu a uverili v neho jeho učeníci.
 

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, svojim prvým zázrakom si otvoril srdcia učeníkov pre vieru a všetkým si ukázal, že vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú. Rozmnož v nás vieru, nádej a lásku a pomáhaj nám milovať, čo prikazuješ, aby sme dosiahli, čo sľubuješ. Najdobrotivejšia Matka Božia Mária, vypros nám milosť, aby sme vždy ochotne plnili Božiu vôľu a tak sa podobali tvojmu Synovi. Amen.


Ruženec svetla - Tretí desiatok


Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Ježišovo mesiášske poslanie spočívalo v tom, aby priviedol ľudí naspäť k Otcovi. Svojim učením i zázrakmi viedol ľudí k poznaniu Božej milosrdnej lásky. Každému, kto bol ochotný obrátiť sa a zanechal hriešny spôsob života, veľkodušne dával odpustenie. Konal ako pastier, ktorý ide za každou stratenou ovečkou; keď ju nájde, vezme ju s láskou do náručia a s radosťou ju nesie domov.
Prosme našu nepoškvrnenú Matku, ktorá prežila celý svoj život naplnená Božou milosťou, aby nám pomohla zbaviť sa hriešnych návykov a kráčať po ceste Božej milosti, po ceste, ktorou je Kristus.
 

Modlime sa: Nebeský otče, tvoj Syn ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud, aby uveril dobrej zvesti spásy a konal pokánie. Daj, aby sme s vierou prijímali a v srdci zachovávali slová tvojho Syna, ako ich zachovávala Panna Mária. Nech nám ona, Matka Cirkvi, pomáha plniť tvoju vôľu, aby sme boli bratmi a sestrami tvojho Syna a nášho Spasiteľa. Amen.

 

Ruženec svetla - Štvrtý desiatok

 

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Traja apoštoli v samote na vrchu Tábor videli Ježišovu slávu. Tvár mu žiarila ako slnko. Mojžiš a Eliáš sa s ním rozprávali o úlohe, ktorá ho čaká v Jeruzaleme - kríž. Apoštoli tomu nerozumeli, len cítili dotyk neba a bolo im tam dobre. "Urobím tu tri stánky..." (Mt 17, 4) - Petrove slová vyjadrujú túžbu, aby táto chvíľa neskončila. Hľadieť na Ježišovu tvár napĺňa človeka šťastím, ale len vtedy to šťastie bude trvalé, ak Ježiša budeme ochotne nasledovať nie len na vrch Tábor, ale aj na vrch Golgotu.
Panna Mária v Ježišovej tvári, či už to bola tvár nemluvňaťa v betlehemskej maštaľke, alebo umučená tvár na Golgote, vždy videla svetlo Božej slávy. Hľaďme ako Mária na Ježišovu tvár, nechajme ňou prežiariť svoje konanie uprostred šera tohto sveta, aby sme raz mohli na ňu hľadieť priamo a jasne v Božom kráľovstve.
 

Modlime sa: Milostivý Bože, keď sa tvoj Syn premenil na vrchu Tábor, vlial do sŕdc svojich učeníkov posilu a duchovnú radosť. Daj, aby sme s radosťou zotrvávali na posvätných miestach, kde môžeme očami viery vnímať tvoju žiarivú tvár zahalenú sviatostnými spôsobmi. Panna Mária, ktorá si s takou radosťou hľadela na tvár svojho Syna, pomáhaj nám premieňať sa na čoraz podobnejší obraz Krista, aby tvoj Syn pretvoril naše úbohé telo, žeby sa stalo podobným jeho oslávenému telu, keď ho budeme vidieť z tváre do tváre. Amen.


Ruženec svetla - Piaty desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý pri poslednej večeri ustanovil Sviatosť Oltárnu.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Rozjímaj: Ježiš večer pred svojím umučením dal apoštolom vzácny dar: Eucharistiu. Takto im dal účasť na svojej obete i na víťazstve svojho zmŕtvychvstania. Prijatím Eucharistie prijímame Ježišovo umučenie i vzkriesenie do svojho života. Ježiš žije v nás. Tak ako Mária bola tajomstvom Vtelenia spojená so svojím synom - Bohom, i my sme tajmstvom Eucharistie spojení so svojím Spasiteľom.
Otvorme tak, ako Mária, svoje srdce a svoju dušu Ježišovi, ktorý chce vstúpiť do nášho života, prebývať v nás, skrze nás sa dávať svetu a obetovať sa.
 

Modlime sa: Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoj najvzácnejší dar Oltárnej sviatosti, ktorá je slnkom a duchovnou slasťou nášho života. Daj, nech nám pomáha tvoja najsvätejšia Matka, ktorá bola s tebou prostredníctvom Vtelenia čo najužšie spojená, aby sme čo najlepšie chápali Eucharistiu, v ktorej sprítomňuješ svoju obetu na kríži a svoje zmŕtvychvstanie, aby sme s veľkou úctou a láskou prijímali tvoje telo a krv ako nebeský pokrm a vrúcne sa ti s anjelmi klaňali v tejto Oltárnej sviatosti. Amen.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup