Korene vzniku ružencového bratstva siaha hlboko do minulosti, prakticky do polovice 13.storočia, keď podľa legendy modlitbu posvätného ruženca prijal od Panny Márie sv.Dominik, zakladateľ rodiny dominikánov, ako účinný prostriedok rozjímania nad udalosťami Kristovho života a šírenia jeho lásky medzi ľuďmi.V roku 1470 ho založil bl. Alan de la Roche.

Posvätný ruženec je v cirkvi mimoriadne obľúbená a osvedčená modlitba,ktorá pomáha každému,kto sa ju úprimne modlí.Členom v ružencovom bratstve sa však stáva životným programom a tým ešte účinnejším prostriedkom na sebazdokonaľovanie konkrétneho človeka,jeho duchovného života,ale aj životy jeho blízkych bratov a sestier v Kristovi.Ružencové bratstvo je totiž združenie duchovne zjednotených veriacich,ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba,Cirkev a svet potrebné dobrá a navzájom sa snažia o neustály pokrok v láske k Bohu i ľuďom.Duchovné priateľstva, komunity blízkych ľudí,sú na spoločnej ceste obyčajne silnejšie ako osamelí bežci.Napokon človek je tvor spoločenský a potrebuje pre svoj život aj druhých.
 
Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujeme prijať na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva RB.Ruž.bratstvo pozostáva z členov živého-svätého a večného ruženca.Členovia živého ruženca tvoria skupinu dvadsiatich členov,tzv.ružu.Horliteľ ruže je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.Záväzky člena sú.pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca s úmyslom za obrátenie hriešnikov,za živých a zosnulých členov Ruž.bratstva,rehoľu dominikánov a miestnu farnosť.K týmto úmyslom pridávame ešte i osobné úmysli,ktoré sú pre dobu aktuálne.Jedenkrát v mesiaci-na prvú sobotu sa stretáme na spoločnej modlitbe posv.ruženca s ostatnými členmi,kde sa vymenia ružencové tajomstvá.Členovia prostredníctvom modlitby si uctievajú Preblahoslavenú Pannu Máriu,Kráľovnú posvätného ruženca.
 
Členovia Ružencového bratstva,na základe dekrétu Posvätnej Apoštolskej Penitenciáre z 11.1.1969, za obvyklých podmienok môžu získať plnomocné odpustky v nasledujúcich dňoch:
 
1.Deň vstupu do Bratstva
2.Veľká Noc
3.Obetovanie Pána-2.februára
4.Zvestovanie Pána-25.marca
5.Nanebovzatie Panny Márie-15.augusta
6.Ružencovej Panny Márie-7.oktobra
7.Nepoškvrnené Počatie P.Márie-8.decembra
8.Narodenie Pána-25.decembra
 
Zatiaľ máme v našom spoločenstve 8-úplných ruží,a jednu neúplnú ružu-ak by ste pocíli túžbu modliť sa s nami posv.ruženec,môžte sa ku nám prihlásiť,kde vás s radosťou privítame.Okrem modlitby  ružencové bratstvo pomáha pri aktivitách vo farnosti,stará sa o záležitosti, ktoré  aktuálne prináša doba.Inými slovami zmyslom ruž.bratstiev je spoločná snaha učiť sa modlitbu ruženca premieňať na lásku,na konkrétne skutky.
Kedysi sv.Ján Pavol ll.:povedal : Objavovať modlitbu ruženca vo svetle Svätého písma,v súlade s liturgiou a v kontexte každodenného života(porov.apoštolský list Rosarium Virginis Maria,čl.43).Aby modlitba vždy vychádzala z Božieho slova,z toho najdôležitejšieho slova,ktoré nenahradí žiadne iné.To slovo nie je len informácia,je to pokrm,ktorý ma viesť k premene životov.Ak premena chýba,potom sa treba zamyslieť nad tým,či v recitovaní "zdravasov" nerobíme chybu.Modlitba ruženca má prinášať svoje ovocie v ľudských postojoch."Ruženec je najlepší prostriedok na dosiahnutie dvojakého cieľa:dobre sa modliť a správne žiť."
       Za ružencové bratstvo diecézna horliteľka: Krošláková Drahomíra

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup